.::Trang thong tin dien tu thi xa Hong Ngu::.
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài Cỡ chữ : A- A A+
Cập nhật: 01/07/2019

.::DANH SÁCH EMAIL::.

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

TT

TÊN CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ 
HOẶC CÁ NHÂN

ĐỊA CHỈ EMAIL

CHỨC VỤ

I

UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ txhongngu@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Hùng Tráng

nhtrang.txhn@dongthap.gov.vn

Chủ tịch

2

Phạm Tấn Đạt

ptdat.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Đặng Văn Ne

dvne.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

II

 VĂN PHÒNG HĐND&UBND vanphongubnd.txhn@dongthap.gov.vn

1

Đỗ Văn Tú

dvtu.txhngu@dongthap.gov.vn

Chánh Văn phòng

2

Lê Hữu Thanh

lhthanh.txhn@dongthap.gov.vn

Phó CVP

3

Huỳnh Thanh Sang

htsang.txhn@dongthap.gov.vn

Phó CVP

4

Lê Mộc Nhân

lmnhan.txhngu@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Phạm Hữu Thành

phthanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Nguyễn Đức Minh

ndminh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

8

Trần Trung Tín

tttin.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

9

Trần Thuỳ Dung

ttdung.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

10

Phạm Thị Thùy Linh

pttlinh.txhngu@dongthap.gov.vn

Công chức

11

Huỳnh Thị Xuân Trang

htxtrang.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

12

Trần Thị Thu Trang

ttttrang.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

13

Trần Thị Kim Xuyến

ttkxuyen.txhngu@dongthap.gov.vn

Công chức

14

Võ Thị Kiều Khanh

vtkkhanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

15

Lê Tấn Thành

ltthanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

III

 THANH TRA THỊ XÃ

thanhtra.txhn@dongthap.gov.vn

1

Phạm Văn Cọp

pvcop.txhn@dongthap.gov.vn

Chánh Thanh tra

2

Nguyễn Thị Thanh Thảo

nttthao.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

3

Nguyễn Quốc Đại

nqdai.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

4

Võ Hồng Hào

vhhao.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

IV

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO phonggiaoduc.txhn@dongthap.gov.vn

1

Lê Văn Trung

lvtrung.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thanh Tâm

nttam.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Quốc Sử

nqsu.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

4

Lê Thanh Liêm

ltliem.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Phan Hồng Châu

phchau.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Trần Quốc Khánh

tqkhanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

7

Nguyễn Thị Thu Loan

nguyenthithuloan.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

8

Bùi Thanh Liêm

btliem.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

V

 PHÒNG KINH TẾ phongkinhte.txhn@dongthap.gov.vn

1

Trần Phước Lộc

tploc.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Nguyễn Huấn

nhuan.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Lê Thị Kiển

ltkien.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

4

Dương Phú Xuân

dpxuan.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

5

Dương Lê Đức Thụy

dldthuy.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Phan Minh Tuấn

pmtuan.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

7

Cao Minh Tài

cmtai.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

8

Nguyễn Thanh Vũ

ntvu.txhn@dongthap.gov.vn

Chuyên viên

VI

 PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI phongldtbxh.txhn@dongthap.gov.vn

1

Lê Hữu Nghĩa

lhnghia.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Trần Thụy Ngọc Diễm

ttndiem.txhngu@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Đỗ Thành Phước

dtphuoc.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

4

Hồ Phú Cường

hpcuong.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Phan Thị Mỹ Đầy

ptmday.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Đặng Thị Mỹ Hoa

dtmhoa.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

7

Phạm Thị Châu Hồng

ptchong.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

VII

 PHÒNG NỘI VỤ phongnoivu.txhn@dongthap.gov.vn

1

Lâm Phú Cần

lpcan.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Khương Phước Lợi

kploi.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Tùng Phương

ntphuong.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

ttmhanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Lê Văn Hậu

lvhau.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

ntpthao.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

7

Thái Thị Kim Loan

ttkloan.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

VIII

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ phongqldt.txhn@dongthap.gov.vn

1

Lê Phú Lộc

lploc.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Trần Văn Nơi

tvnoi.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Lê Thị Tuyết Nga

lttnga.txhn@dongthap.gov.vn

Kế toán

4

Đinh Văn Hùng

dvhung.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Hồ Thị Bích Kiều

htbkieu.txhngu@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Nguyễn Thanh Him

nthim.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

7

Trịnh Nguyễn Tuấn Anh

tntanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

IX

 PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH phongtaichinh.txhn@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Văn Hậu

nvhau.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Lê Thanh Tuấn

lttuan.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Hà Ngọc Giàu

Hngiau.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

4

Trương Minh Quang

tmquang.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Lê Chí Hiếu

lchieu.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Phan Duy Tín

pdtin.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

7

Bùi Hồng Hải

bhhai.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

8

Phan Nguyễn Minh Thư

pnmthu.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

9

Võ Thị Tuyết Loan

vttloan.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

10

Trần Ngọc Kim Long

tnklong.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

X

 PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG phongtnmt.txhn@dongthap.gov.vn

1

Bùi Phi Hùng

bphung.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

2

Cao Huỳnh Hiếu

chhieu.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Lanh

ntlanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

4

Võ Văn Thành

vvthanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Nguyễn Thị Ngọc Nữ

ntnnu.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

XI

PHÒNG TƯ PHÁP phongtuphap.txhn@dongthap.gov.vn

1

Lê Việt Hùng

lvhung.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Lâm Hùng Vương

lhvuong.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Hà Mỹ Trang

hmtrang.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

4

Nguyễn Phước Sang

npsang.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Nguyễn Thị Khoánh Nguyên

ntknguyen.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

XII

 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN phongvhtt.txhn@dongthap.gov.vn

1

Bùi Khắc Chu

bkchu.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Trang Văn Hận

tvhan.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Tiêu Huỳnh Xuyên

thxuyen.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

4

Nguyễn Chí Quyết

ncquyet.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

5

Trần Thị Minh Tuyền

ttmtuyen.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

6

Nguyễn Hoàng Anh

nhanh.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

7

Nguyễn An Tiêm

natiem.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

XIII

 PHÒNG Y TẾ phongyte.txhn@dongthap.gov.vn

1

Trần Văn Hướng

tvhuong.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng phòng

2

Phạm Thanh Tuấn

pttuan.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thành Trung

nttrung.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

4

Trần Văn Quý

tvquy.txhn@dongthap.gov.vn

Công chức

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
HOẶC CÁ NHÂN

ĐỊA CHỈ EMAIL

CHỨC VỤ

I

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH ttvhtt.txhn@dongthap.gov.vn

1

Khưu Tấn Lực

ktluc.txhn@dongthap.gov.vn

Giám đốc

2

Bùi Trần Hào

bthao.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Hữu Tâm

nhtam.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc

4

Lê Văn Tình

lvtinh.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

5

Dương Thanh Phương

dtphuong.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

6

Trương Văn Phương

tvphuong.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

7

Thiều Thanh Dân

ttdan.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

8

Trần Tuấn Kiệt

ttkiet.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

9

Nguyễn Ngọc Sô

nnso.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

10

Nguyễn Minh Luân

nmluan.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

11

Nguyễn Lê Doanh

nldoanh.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

12

Lê Thành Trí

lttri.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

13

Dương Quốc Tín

dqtin.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

14

Trần Huỳnh Phong

thphong.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

15

Phan Thị Mỹ Châu

ptmchau.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

16

Phan Ngọc Thuỷ

pnthuy.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

17

Lâm Thị Mỹ Hòa

ltmhoa.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

18

Lý Thu Thảo

ltthao.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

19

Bùi Thị Mỹ Xuân

btmxuan.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

20

Phạm Trường An

ptan.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

21

Phạm Văn Thường

pvthuong.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

II

BAN QUẢN LÝ CHỢ bqlc.txhn@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Thành Ang

ntang.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng ban

2

Nguyễn Hoàng Nam

nhnamtxhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

III

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG bqlctccong.txhn@dongthap.gov.vn

1

Đào Anh Tuấn

datuan.txhn@dongthap.gov.vn

Trưởng ban

2

Lê Thành Tâm

lethanhtam.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng ban

3

Lê Văn Sơn

lvson.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Trưởng ban

IV

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT bqldaptqd.txhn@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Hoàng Hải

nhhai.txhn@dongthap.gov.vn

Giám đốc

2

Lâm Phú Dồi

lpdoi.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Trần Hữu Tài

thtai.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc

4

Trương Thị Bạch Yến

ttbyen.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

V

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI vpdkdd.txhn@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Văn Chưởng

nvchuong.txhn@dongthap.gov.vn

Giám đốc

2

Phan Thị Nhiểm

ptnhiem.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Bùi Minh Lào

bmlao.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

VI

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ dqlttdt.txhn@dongthap.gov.vn

1

Trương Văn Đến

tvden.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Đội trưởng

2

Trần Văn Bào

tvbao.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Đội trưởng

VII

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ttdvnn.txhn@dongthap.gov.vn

1

Phan Văn Hậu

pvhau.txhn@dongthap.gov.vn

Giám đốc

2

Lê Hoàng Nam

lhnam.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Phạm Văn Một

pvmot.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

4

Phạm Thị Xuân Ngọc

ptxngoc.txhn@dongthap.gov.vn

Viên chức

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

TT

TÊN CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ 
HOẶC CÁ NHÂN

ĐỊA CHỈ EMAIL

CHỨC VỤ

I

UBND PHƯỜNG AN THẠNH anthanh.txhn@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Minh Hồng

nmhong.txhn@dongthap.gov.vn

Chủ tịch

2

Lê Văn Thanh

lvthanh.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Trần Văn Son

tvson.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thanh Phong

nguyenthanhphong.txhn
@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

5

Ngô Tấn Đức

ntduc.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

6

Nguyễn Hồng Huế

nhhue.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

7

Nguyễn Văn Đạt

nvdat.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

8

Phan Quyền Khanh

pqkhanh.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

9

Bùi Thanh Linh

btlinh.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XD

10

Nguyễn Hoàng Minh

nhminh.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XD

11

Lê Hoàng Việt

lhviet.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

12

Dương Ngọc Quí

dnqui.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

13

Nhan Thị Hồng Ngọc

nthngoc.txhn@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

II

UBND PHƯỜNG AN LẠC anlac.txhn@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Thanh Phong

ntphong.txhn@dongthap.gov.vn

Bí thư Đảng ủy
– Chủ tịch

2

Đỗ Văn Sáng

dvsang.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Đinh Hồng Khanh

dhkhanh.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

4

Phạm Thị Chi

ptchi.txhngu@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

nthhanh.txhn@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

6

Trần Văn Thật

tvthat.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

7

Nguyễn Thị Mị

ntmi.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

8

Lê Văn Lành

lvlanh.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

9

Huỳnh Thị Hồng Phượng

hthphuong.txhn@dongthap.gov.vn

CB VH-XH

10

Dương Hoài Vũ

dhvu.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XD

11

Lê Văn Tuấn

lvtuan.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐT-MT

III

UBND PHƯỜNG AN LỘC anloc.txhn@dongthap.gov.vn

1

Lê Hồng Như

lhnhu.txhn@dongthap.gov.vn

Bí thư - Chủ tịch

2

Trần Thị Mai

tranthimai.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Lý Kim Thảo

lkthao.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

4

Trần Văn Sơn

tranvanson.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

5

Võ Thanh Long

vtlong.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-MT

6

Nguyễn Thị Bích Thủy

ntbthuy.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

7

Nguyễn Hòa Thuận

nhoathuan..txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

8

Lê Văn Cần

lvcan.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XD

9

Trần Văn Tuấn

tvtuan.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

10

Hà Quang Vinh

hqvinh.txhn@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

IV

UBND XÃ AN BÌNH A anbinha.txhn@dongthap.gov.vn

1

Nguyễn Văn Hiếu

nvhieu.txhn@dongthap.gov.vn

Chủ tịch

2

Dương Minh Hanh

dmhanh.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Ngô Hoàng Vũ

nhvu.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

4

Lê Hồng Thắng

lhthang.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

5

Bùi Văn Sang

bvsang.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

6

Đỗ Quang Chi

doquangchi.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-NN-XD&MT

7

Đỗ Xuân Tảo

dxtao.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-NN-XD&MT

8

Huỳnh Thị Múa

htmua.txhn@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

9

Phạm Hồng Ngọc

phngoc.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

10

Nguyễn Thanh Tùng

nttung.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

11

Ngô Thị Luối

ntluoi.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

12

Đỗ Thị Thùy Ngân

dttngan.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

V

UBND XÃ AN BÌNH B anbinhb.txhn@dongthap.gov.vn

1

Dương Hoài Thanh

dhthanh.txhn@dongthap.gov.vn

Chủ tịch

2

Phạm Hữu Nhơn

phnhon.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

ntnanh.txhn@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

4

Dương Thanh Phong

dtphong.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XDMT

5

Lê Thị Ngọc Loan

ltnloan.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

6

Nguyễn Ngọc Huệ

nnhue.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

7

Nguyễn Thanh Tuấn

nttuan.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XD NTM

8

Lý Tùng Chinh

ltchinh.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

VI

UBND XÃ BÌNH THẠNH binhthanh.txhn@dongthap.gov.vn

1

Lê Thanh Tuấn

lethanhtuan.txhn@dongthap.gov.vn

Chủ tịch

2

Trần Thị Quyền

ttquyen.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Trương Văn Thành

tvthanh.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Văn Sĩ

nvsi.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

5

Lê Trung Hữu

lthuu.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

6

Trần Phương Bình

tpbinh.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

7

Nguyễn Trung Hậu

nthau.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP-HT

8

Phạm Văn Những

pvnhung.txhngu@dongthap.gov.vn

CC Kế toán

9

Huỳnh Văn Tài

hvtai.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XD-MT

10

Bùi Thị Bích Ngọc

btbngoc.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-XD-MT

11

Nguyễn Văn Khởi

nvkhoi.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

VII

UBND XÃ TÂN HỘI tanhoi.txhn@dongthap.gov.vn

1

Trần Minh Hậu

tmhau.txhn@dongthap.gov.vn

Chủ tịch UBND

2

Lê Văn Duẩn

lvduan.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

3

Lê Thị Hồng Lụa

lthlua.txhn@dongthap.gov.vn

Phó Chủ tịch

4

Phạm Thanh Nhanh

ptnhanh.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

5

Trần Công Nghiệp

tcnghiep.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

6

Cao Hoàng Tuấn

chtuan.txhn@dongthap.gov.vn

CC VP-TK

7

Đinh Đức Phú

ddphu.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

8

Lê Tuyết Hoa

lthoa.txhn@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

9

Thái Hồng Khanh

thkhanh.txhn@dongthap.gov.vn

CC VH-XH

10

Trần Văn Đà

tvda.txhn@dongthap.gov.vn

CC NN

11

Nguyễn Thị Tứ

nguyenthitu.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP

12

Nguyễn Văn Sal

nvsal.txhn@dongthap.gov.vn

CC TP

13

Nguyễn Kim Chung

nkchung.txhn@dongthap.gov.vn

CC TC-KT

14

Đặng Quốc Vinh

dqvinh.txhn@dongthap.gov.vn

CC ĐC-NN

 Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: