.::Trang thong tin dien tu thi xa Hong Ngu::.
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài Cỡ chữ : A- A A+
Văn bản chuyên ngành của phòng Quản lý đô thị
Cập nhật: 09/05/2019

.::CÁC VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH::.

1. Quyết định số 107/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Tỉnh.

2. Quyết định số 415/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

3. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014.

4. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017

5. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

6. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính Phủ, về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

7. Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng, về việc quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

8. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

9. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng, về việc quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

10. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

11. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, về việc quyđịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

12. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, về việc quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

13. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ, về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng.

14. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ, về việc Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

16. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

17. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

18. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng, về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

19. Nghị định số  30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

20. Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư, về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.


Phòng Quản lý đô thị thị xã Hồng Ngự

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:

 <<   <   1   >   >>