VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỊ UỶ HỒNG NGỰ
Số TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Tải về
1 109-CTr/TU 18/7/2019 Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Thị uỷ Tải về
2 376-QĐ/TU 10/7/2019 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo  thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thị xã  (sửa đổi, bổ sung) Tải về
3 796-CV/TU 15/7/2019 Công văn tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng Tải về
4 1048-TB/TU 10/7/2019 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy về tình hình Nhân dân và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019. Tải về
5 102-TB/TU 12/7/2019 Kết luận của Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ 17, khoá II. Tải về
6 513-BC/TU 10/7/2019 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Hội quán”. Tải về
7 512-BC/TU 10/7/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Thị ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tải về
8 785-CV/TU 01/7/2019 Công văn tiếp tục lãnh đạo việc nhân rộng mô hình  hộ gia đình thi đua “Chung sức  xây dựng nông thôn mới” Tải về
9 779-CV/TU 27/6/2019 Công văn đẩy mạnh tuyên truyền việc sắp xếp,  sáp nhập các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã Tải về
10 107-CTr/TU 13/6/2019 Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thị uỷ Tải về
11 497-BC/TU 14/6/2019 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Tỉnh ủy khóa X thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng  chỉnh đốn Đảng  ngăn chặn  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện  “tự diễn biến”  “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tải về
12 495-BC/TU 11/6/2019 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 04-KL/TU của Ban Thường vụ Thị uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng phong trào, mô hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2020. Tải về
13 772-CV/TU 17/6/2019 Công văn tiếp tục học tập, quán triệt Cương lĩnh, một số Quy định của Đảng Tải về
14 105-BC/VPTU 03/6/2019 Báo cáo một số mặt công tác trọng tâm phục vụ lãnh đạo (từ ngày 20/5/2019 – 31/5/2019). Tải về
15 493-BC/TU 04/6/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 264-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện  cuộc vận  động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tải về
16 925-TB/TU 29/3/2019 Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã  khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 phụ trách khóm, ấp. Tải về
17 491-BC/TU 31/5/2019 Báo cáo tình hình công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu  dư luận xã hội từ năm 2014 - tháng 4/2019 (theo Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư). Tải về
18 97-KL/TU 08/4/2019 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã tại Hội nghị lần thứ 16, khoá II Tải về
19 156-KH/TU 17/6/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị  kinh tế tư nhân. Tải về
20 153-KH/TU 29/5/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >>